ஆஸாத் கோப்பை போட்டி விபரங்களை கீழ்க்காணும் இணையதளங்கள் மூலமும் பெறலாம்:
www.AzadTrophy.com | www.kayalpatnam.com | https://twitter.com/kayalontheweb
kayalontheweb is on Mixlr
VIDEO FEED FROM OFFICIAL WEBSITE:
www.AzadTrophy.com
{BROADCAST TEAM | CONTROL ROOM MANAGEMENT}


Broadcast live streaming video on Ustream


TWITTER சேவையின்
#azadtrophy hashtag மூலம்
கருத்துக்கள் பரிமாற,
செய்திகள் அறிந்துக்கொள்ள
Kayalpatnam.com
#azadtrophy stadium updates by

K.I. Haroon Meeran
Kayal on the Web is one of several websites managed by The Kayal First Trust, a charitable organisation based in Kayalpatnam, Tuticorin District, Tamil Nadu, INDIA. By accessing and using this website, you are assumed to have read the Terms of service - governing this Website.
Designed for The Kayal First Trust by NetGross

© 1998-2015. The Kayal First Trust. All Rights Reserved